Dokazno breme pri dokazovanju upravičenosti do uveljavljanja olajšav za vlaganja in razvoj je v skladu s 76. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) na strani zavezanca, ki mora na podlagi 77. člena ZDavP-2 trditve v davčnem postopku praviloma dokazovati pisno. Vsa dokumentacija mora biti ob oddaji davčnega obračuna že pripravljena in na podlagi pregleda nemudoma predložena davčnemu organu.

Osnovno merilo za razločevanje raziskav in razvoja od z njima povezanimi dejavnosti je, da mora biti v raziskovalno-razvojni dejavnosti prisoten pomemben element novosti in razreševanje znanstvene oziroma tehnološke nejasnosti.

Za stroške se na podlagi Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj  (Uradni list RS, št. 75/12) štejejo stroški dela/zaposlenih, stroški materiala, stroški storitev, stroški nakupa raziskovalno-razvojne opreme, stroški pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci ali raziskovalno-razvojnimi organizacijami, ki so registrirane za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Kot dokazovanje za posamezne stroške vam priporočamo, da imate pripravljene naslednje zadeve:

 1. Stroški dela/zaposleni
 • Terminski načrt
 • Plan in realizacija
 • Delovni nalog
 • Evidenca opravljenih ur za vsak dan posebej skupaj z dokumentom iz katerega je razvidno kaj je delavec opravljal in da je dejansko opravlja za projekt raziskave in razvoj
 • Seznam evidence ur

 

 1. Stroški materiala/storitev/nakupa opreme/sodelovanja z zunanjimi raziskovalci…
 • K računu naj bodo priloženi:
 • Delovni nalogi
 • Naročilnice
 • Specifikacije ur
 • Na dokumentih naj bo točno razvidno, za kateri projekt gre, tako, da lahko vsak, ki vidi dokument iz njega razbere, da je to strošek v povezavi s projektom
 • Med dobavitelji naj bo kakšna pogodba o medsebojnem sodelovanju, predvsem, če je dobavitelj v razmerju s stranko samo zaradi samega projekta raziskave in razvoj.
 • Naj bo tudi pogodba o varovanju poslovne tajnosti.

Predvsem je pomembno, da se stroški projektov nanašajo samo na novosti in  individualne prilagoditve v okviru že obstoječega in znanega produkta  in ne za že znano zadevo. V primeru, da gre za nadgradnjo, se za stroške projekta raziskave in razvoj štejejo samo stroški, ki so več kot že znano dejstvo.  Na primer, dejstvo da okno kot produkt že obstaja, ne pomeni, da vsaka sprememba na elementih, ki jih okno vsebuje, ne bi predstavljala novosti. Če se navedeno ponazori na primeru, je mogoče reči, da bi sistem zapiranja oken, ki v identični obliki še ni popisan (postopek izdelave, načrt, uporaba materiala,…) in javno objavljen, predstavljal novost, ne glede na to da okno kot produkt že obstaja. Kot novost je sicer mogoče šteti le sistem zapiranja oziroma vse tisto, kar je bilo temu potrebno individualno prilagoditi v okviru že obstoječega in znanega produkta.

Več  informacij najdete na povezavi: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_od_dohodkov_pravnih_oseb/Opis/Podrobnejsi_opis_1_izdaja_Smernice_za_uveljavljanje_davcnih_olajsav_za_vlaganja_v_raziskave_in_razvoj.pdf

Pripravila: Mateja Kozovinc