FURS je 24. 1. 2017  objavil dokument Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov v letu 2017, v katerem navajajo dejavnosti, ki jih bodo vzeli pod drobnogled – vsebina dokumenta je v celoti na voljo na spletni strani FURS-a.

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) izvaja finančni inšpekcijski nadzor na podlagi Zakona o finančni upravi in skladno z Zakonom o davčnem postopku. Glede na razpoložljive kadrovske vire v letošnjem letu načrtujejo več kot 7.000 nadzorov.

FURS se bo osredotočil v nadzore:

  • odkrivanje sistemskih utaj DDV-ja,
  • davkov in prispevkov fizičnih oseb ter pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost,
  • t. i. kanalskih podjetjih,
  • zavezancev, ki zaposlujejo delavce, napotene na delo v tujino,
  • zavezancev, tveganih z vidika pravilnega obračuna bonitet,
  • zahtevkov za vračila DDV na podlagi predloženih obračunov,
  • nad dejavnostmi spletne prodaje,
  • trgovin s prevoznimi sredstvi,
  • neposlovne rabe oziroma luksuznih nakupov blaga in storitev

Na področju carin bo inšpekcijski nadzor osredotočen na preverjanje skladnosti uvoznih postopkov z evropsko zakonodajo. Predvsem v zvezi z ugotavljanjem pravilnega uvrščanja v kombinirano nomenklaturo carinske tarife, pravilne carinske vrednosti blaga pri sprostitvi v prost promet, ustreznosti plačila protidampinških in izravnalnih dajatev ter oprostitve plačila DDV pri dobavi blaga v drugo državo članico.

Na trošarinskem področju bodo inšpekcijski nadzor prioritetno izvajali pri zavezancih, pri katerih obstaja tveganje, da ne vlagajo ustreznih obračunov trošarine za tobačne izdelke, alkohol in alkoholne pijače. Pozorni bodo tudi na tiste zavezance, za katere obstaja sum, da so neupravičeno prejeli vračilo trošarine za energente za pogon delovnih strojev oziroma za pogon komercialnih vozil.

Preverjali bodo tudi, ali pri gotovinskem poslovanju izdajate vse račune. Na področju nadzora davčnih blagajn si namreč želijo zagotoviti, da bodo zavezanci dosledno izdajali račune za opravljen promet blaga oziroma storitev in jih potrjevali na FURS.

Finančni inšpektorji bodo veliko pozornost namenili nadzoru transfernih cen, torej poslovanju med povezanimi osebami, in nadzoru pri novo registriranih zavezancih, katerih ustanovitelji so tuje pravne osebe. Nadaljevali bodo tudi  z izvajanjem inšpekcijskih nadzorov – obravnavo fizičnih oseb, katerih premoženje in trošenje je izrazito nesorazmerno s prijavljenim dohodkom v določenem obdobju.

Finančna uprava se bo tudi letos podala v boj proti sivi ekonomiji s poudarkom prevajanja dela in zaposlovanja na črno. Poseben del nadzora bo namenjen društvom, z namenom identifikacije tistih, ki v nasprotju z zakonodajo opravljajo pridobitno dejavnost, kot svojo izključno dejavnost.

Vir: Furs