Obvezni akti v podjetju so tisi, katerih sprejem nalaga zakonodaja. Nekateri od teh so obvezni za vse delodajalce , nekateri pa le za določene.

 • IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA – obvezen akt – 17. člen Zakon o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1). Ocena tveganja je orodje s katerim ugotovimo, če so v delovnem procesu prisotna tveganja. S tem pristopom lahko prepoznana tveganja zmanjšamo ali odstranimo in posledično preprečimo škodo in poškodbe, ki bi drugače lahko nastale ob neizvajanju varnostnih ukrepov. Delodajalec mora izjavo o varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način in jo v delu, ki se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, prav tako pa tudi novo zaposlenim. V znak seznanitve naj delavci podpišejo da so se z izjavo seznanili.  Delodajalec mora delavcem omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja. V izjavi o varnosti mora delodajalec k pisni oceni tveganja priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oz njihovimi predstavniki. Samostojnim podjetnikom, ki menijo, da v njihovem delovnem okolju ni tveganj, ni potrebno opraviti usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, pa tudi preventivnega zdravstvenega pregleda ne. Mora pa podpisati izjavo, ki jo lahko sestavi sam, da v delovnem okolju nima  To izjavo lahko predloži  ob morebitnem obisku delovne inšpekcije. Oceno tveganja za  izjavo o varnosti z oceno tveganja lahko delodajalec izdela sam ali nalogo poveri zunanjim strokovnjakom z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu.
 • NAČRT PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU – obvezen akt – 6. člen ZVZD-1. Promocijo zdravja na delovnem mestu mora delodajalec načrtovati v izjavi varnosti z oceno tveganja, kar določa  točka 76 .člena ZVZD-1. Načrt promocije zdravja na delovnem mestu je lahko priloga ali aneks k oceni tveganja. O načrtu promocije na delovnem mestu mora delodajalec seznaniti delavce.
 • AKT O SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST – obvezen samo za delodajalce, ki zaposlujejo 11 in več delavcev – 22. člen ZDR-1. V njem se določijo pogoji za opravljanje dela . Obvezna vsebina ni predpisana. Lahko je osnova za organizacijo dela, plačni sistem,…
 • PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU – obvezen interni akt. Pravilnik o računovodstvu je zapis odločitev podjetja o tem kako bo organiziralo svojo računovodsko funkcijo, katere naloge bo opravljalo, katere računovodske usmeritve bo uporabljalo itd…Pravilnik o računovodstvu ni predpis, zapovedan s strani države.
 • PRAVILNIK O UGOTAVLJANJU ALKOHOLIZIRANOSTI, UŽIVANJU DROG IN DRUGIH PREPOVEDANIH SUBSTANC NA DELOVNEM MESTU – obvezen akt – 51. člen ZVZD-1. Delodajalec mora sestaviti akt in imenovati člane komisije za izvajanje preizkusa alkoholiziranosti pri zaposlenih (vsaj 3 člane).
 • PRAVILNIK O PREPOVEDI SPOLNEGA IN DRUGEGA NADELOVANJA ALI TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU – obvezen akt Člen ZVZD-1. Z globo od 2.000 € do 40.000 € se kaznuje za prekršek delodajalec, ki ne sprejme ukrepov za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev. Delodajalec mora sprejeti sklep o imenovanju pristojne osebe zadolžene za sprejemanje in neformalno obravnavo pisnih prijav pojavov nasilja.
 • PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – Pravilnik morajo imeti podjetja, ki imajo vsaj 50 zaposlenih . Ne glede na število zaposlenih pa morajo pravilnik imeti notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, zasebni zdravstveni delavci, izvajalci zdravstvenih storitev, upravljavci občutljivih osebnih podatkov.
 • PRAVILNIK O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV – Akt je zahtevan pri podjetjih, ki imajo gotovinsko poslovanje in so zavezani k davčnemu potrjevanju računov.

 

Neobvezni interni akti

 • PRAVILNIK O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI
 • PRAVILNIK O DELOVNEM ČASU, LETNIH DOPUSTIH, BOLEZENSKIH IN DRUGIH ODSOTNOSTIH
 • PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH VOZIL
 • PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV
 • PRAVILNIK O NAGRAJEVANJU IN NAPREDOVANJU DELAVCEV
 • PRAVILNIK O DELOVNIH RAZMERJIH, ITD

 Evidence na področju dela in socialne varnosti

Predpisuje jih Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Delodajalci morajo voditi naslednje evidence:

 • o zaposlenih delavcih
 • o stroških dela
 • o izrabi delovnega časa
 • o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 

Povzela: Petra Djuras

Vir: Gradivo iz seminarja; OZS,  Neobvezni interni akti v podjetju in obvezne evidence na področju dela in socialne varnosti, mag. Nina Scortegagna Kavčnik.