Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je vstopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Podatke o dejanskih lastnikih bodo morali vpisali tudi v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes.

Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Kateri poslovni subjekti morajo urediti podatke o dejanskih lastnikih?

 V skladu z 2. odstavkom 34. člena ZPPDFT-1 morajo podatke o dejanskih lastnikih zagotoviti vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, in sicer:

 • gospodarske družbe,
 • zadruge,
 • društva,
 • zavodi,
 • politične stranke,
 • sindikati
 • verske skupnosti,
 • ter tuji skladi, ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.

Katerim poslovnim subjektom ni potrebno urediti podatkov o dejanskih lastnikih?

 Izjema velja za poslovne subjekte, pri katerih je tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma nizko, obenem pa  je lastniška struktura enostavna.  Podatkov o dejanskem lastniku ni potrebno ugotoviti:

 • samostojnim podjetnikom posameznikom(s.p.-ji),
 • posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),
 • enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo (enoosebne družbe, kjer je fizična oseba lastnik in direktor družbe),
 • neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Podatkov o dejanskem lastniku tudi ni potrebno ugotavljati poslovnim subjektom, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

 Katere obveznosti imajo poslovni subjekti v zvezi s podatki o dejanskih lastnikih? Kakšni so roki?

Poslovni subjekti morajo najpozneje do 19.11.2017 vzpostaviti evidenco o svojih dejanskih lastnikih. Evidenco dejanskih lastnikov ustrezno upravljajo in posodobijo ob vsaki spremembi podatkov. Poslovni subjekti podatke o dejanskih lastnikih vpišejo v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes, najpozneje do 19.1.2018.

Novoustanovljeni poslovni subjekti vpišejo podatke v register dejanskih lastnikov v roku 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije ali davčni register. Poslovni subjekti spremembo podatkov o dejanskem lastniku vpišejo v register dejanskih lastnikov v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov.

 Katere podatke vsebuje evidenca dejanskih lastnikov?

V skladu s 16. odstavkom 137. člena ZPPDFT-1 vsebuje evidenca dejanskih lastnikov naslednje podatke o dejanskem lastniku poslovnega subjekta:

 • osebno ime,
 • naslov stalnega in začasnega prebivališča,
 • datum rojstva,
 • državljanstvo,
 • višina lastniškega deleža ali drug način nadzora.

V primeru tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, evidenca dejanskih lastnikov vsebuje tudi podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

 Katere podatke bodo poslovni subjekti  vpisali v register dejanskih lastnikov pri Ajpes?

Poslovni subjekti bodo v register dejanskih lastnikov vpisali naslednje podatke:

 • podatki o poslovnem subjektu,
 • podatki o dejanskem lastniku in
 • podatki o kategoriji oseb v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

Kakšne so sankcije za poslovne subjekte, ki ne uredijo podatkov o dejanskih lastnikih oz. kako drugače kršijo določbe ZPPDFT-1 ?

Globa v višini od 12.000 EUR do 120.000 EUR je predvidena za pravne osebe, ki ne hranijo podatkov in dokumentacije o dejanskih lastnikih. Z globo v višini od 800 EUR do 4.000 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

Globa v višini od 6.000 EUR do 60.000 EUR je predvidena za pravno osebo, ki ne ugotovi, ne posreduje in ne vpiše podatkov o dejanskih lastnikih v evidenco dejanskih lastnikov in register dejanskih lastnikov. Z globo se kaznuje tudi tiste pravne osebe, ki nepravočasno posredujejo podatke o dejanskem lastniku ali pa posredujejo napačne podatke. Z globo v višini od 400 EUR do 2.000 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

 

Viri:

– Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
– Predlog Pravilnika o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov dostopen na portalu e-demokracija: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8215;
– Dokument Obrazložitev členov Pravilnika o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov dostopen na portalu e-demokracija: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8215;