V mesecu avgustu leta 2015 je bila sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je postavila nove pogoje za ustanavljanje družb in omejitve glede lastnikov teh družb.

Novela pa je postavila tudi rok, ko morajo podjetniki, ki imajo v svojih poslovnih knjigah knjiženo posojilo lastnikom oziroma družbenikom do višine ustanovnega kapitala, to posojilo vrniti podjetju.

Rok za izpolnitev te zahteve je 8. avgust 2016.

 Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 495. členu namreč pravi, da se v premoženje družbe, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala, ne štejejo več posojila družbe družbeniku, poslovodji ali njegovemu družinskemu članu. Minimalni osnovni kapital odslej ne bo mogel biti pravzaprav terjatev do družbenika.

 Če družbe neustreznega stanja ne bodo odpravile do 8.8.2016, lahko pride do:

  • izbrisa družbe iz registra po uradni dolžnosti (če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek), oziroma
  • izreka globe družbi (globa je odvisna od velikosti družbe) in njeni odgovorni osebi (od 500 do 4.000 EUR).Vir: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Pripravila: Marina Mraz

Vir: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)